Bruk av åpen ild

Alle har plikt til å innrette seg på en slik måte at det ikke fører til brann. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten.

Det er blant annet begrensninger i hva som kan brennes, og man må ta hensyn til de lokale og rådende forholdene på tidspunktet for brenningen. Gnister utgjør en risiko for brann og eventuell skade på andres eiendommer. 

Mange innretninger har bruks-/monteringsanvisning. Der skal det stå minimumskrav og hvordan innretningen skal plasseres. I tillegg til dette, må den som skal foreta brenningen, på forhånd gjennomføre en risikovurdering, slik at brenningen ikke kan føre til brann.

Uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander, kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-09-30-2091

Forskrift om brannforebygging: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710