Retningslinjer for gravearbeider

For alle gravearbeider på arealer som er eiet av Kroppanmarka Grendelag gjelder samme retningslinjer som i Trondheim Kommune.

Søknad om gravetillatelse sendes på epost til styret i Kroppanmarka

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/trondheim-bydrift/retningslinjer-for-gravearbeider-pa-det-kommunale-vegnettet-i-trondheim—gjeldende-fom-01.02.2014.pdf

Styret informerer om avtalte gravearbeider på forhånd. Gi beskjed dersom det foregår gravearbeider uten forutgående informasjon, dette ikke tillatt graving.