Informasjon om asfaltering

Oppdatering 22.12:

På grunn av frost og snø er anleggsarbeidet stanset for sesongen og blir først gjenopptatt etter vårløsning i 2020. Veier og fellesarealer vil altså bestå som de er frem til dette. Styret var innforstått med risikoen for at dette kunne skje når vi iverksatte prosjektet.

Oppdatering 24.11:

Styret vil på generalforsamling 2020 fremlegge forslag om nedgravde avfallscontainere i Kroppanmarka. En slik løsning vil noen stede kreve gravearbeider på asfalterte arealer. Styret har derfor bestemt at arealene som blir berørt dersom prosjektet besluttes gjennomført ikke reasfalteres i 2019 men avventes til prosjektet er behandlet på generalforsamling.

Oppdatering 23.11:

Som en del av årets prosjekt for reasfaltering var det planlagt nytt asfaltdekke over garasje 2 (fase 5 på fasekart). Dette var basert på veiledning som sa at membran under asfalt kunne skjøtes. Dessverre viste dette seg å ikke stemme overhodet. Tvert imot var det påkrevet med helt ny membran på hele garasjetaket, som ville innebære å rive boder og terrasser utenfor 88-96. Dette er finansielt ikke mulig, og styret har derfor bestemt at vi monterer nye avløp og limer ny asfalt mot eksisterende asfalt på garasjetaket.

Oppdatering 14.11:

BN entreprenør har strevd litt med tele som har lagt seg de siste uken. De har derfor tatt i bruk salt som et virkemiddel for å forhindre at telen går enda dypere.

Vedlagt ligger bilde over asfaltering som gjennomføres førstkommende mandag og tirsdag 18 og 19.november. Disse dagene kan asfaltering foregå 7-19.

Det vil ikke bli jobbet og asfaltert ned mot garasje 1 før til vinteren.

Oppdatering 1.11:

Fase 1 og Fase 2 er ferdig asfaltert og det foregår nå masseutskifting i fase 3 og fase 4. Vinteren er på vei med lavere temperaturer og det er en viss risiko for at all asfaltering ikke lar seg gjennomføre før nyttår. Dette vil entreprenør vurdere fortløpende.

Styret har sammen med entreprenør bestemt at det ikke tilføres grus på komprimert pukk før asfalteringen skal gjennomføres. Tiltaket medfører dårligere fremkommelighet for en del av oss men reduserer sannsynligheten for at arbeidet stopper pga nedbør og frost som setter seg i grusen.

Oppdatering 21.oktober:

Asfaltering av fase 1 og fase 2 starter onsdag 23. Oktober.

For å ferdigstille arealet til asfaltering vil entrepenør om nødvendig arbeide inntil kl 21 mandag 21 og tirsdag 22 oktober. Dette vil i størst mulig grad være arbeid som ikke støyer unødig.

Evt private oppdrag som er bestille i disse arealene vil utføres etter at asfaltering er gjennomført.

Oppdatering 3.september:

På grunn av merarbeid med fiberutbygging er prosjektet forlenget med ca 4 uker på.

Se vedlagt fil for ny foreløpig fremdriftsplan:

Vedlagt finner du referat fra informasjonsmøte avholdt med prosjektleder fra TOBB og representanter fra BN Entreprenør, avholdt tirsdag 13.08.19.

BAKGRUNN

Generalforsamling besluttet 6 februar 2019 å iverksette asfaltering i Kroppanmarka Grendelag (KMGL).

Arbeidet vil i tillegg til en generell forskjønning av området gi KMGL bedre utgangspunkt til å forhandle avtaler om brøyting, forbedre fremkommelighet for utrykningskjøretøyer samt muliggjøre nødvendige reperasjoner av avløp og annen infrastruktur under veiene.

FREMDRIFT

Forhandlinger er nå sluttført og det er skrevet kontrakt med BN Entrepenør. I tillegg er det gjort avtale med ekstern prosjektleder som vil bistå styret i prosjektet.

Arbeidet starter tidligst 15 august og vil pågå i minimum 3 måneder forutsatt temperaturer som senere år. Ved sterk kulde stopper asfaltverkene sin produksjon. Dersom vi mot formodning opplever dette før arbeidet er ferdig vil arbeidet videreføres våren 2020. 

Parkeringsplassene på parkeringsområdet sør for grendehuset skal brukes til rigg og lagring av anleggsutstyr for BN Entrepenør til prosjektet er fullført. Alle parkeringsplasser på dette området blir derfor merket parkering forbudt fra mandag 12 august.

FORBEREDELSER

Det blir lagt asfalt i 3 meter bredde og entreprenøren må grave ytterligere 30 cm på hver side for å gjøre underlaget stabilt. Vi må derfor fjerne gjerder, busker, hekker, kantstein og belegningsstein i denne bredden midlertidig til arbeidet er ferdig, deretter kan ting settes tilbake. For å begrense kostnadene så mye som mulig er det viktig at alle er med på å ta ansvar for forberedelser på og ved egen tomt. Tunledere har detaljert informasjon og kan kontaktes for veiledning.

Styret har merket arealer som må ryddes midlertidig

Det er plassert 2 kontainere ved garasje 1 (Vest) og 2 containere ved garasje 2 (Øst) til hhv steinheller/kantstein/støttemurer og hageavfall.

OBS ! disse er bare til dette formålet !

Evt merarbeid for entreprenør kan bli belastet den enkelte husstand.

Områder som er merket blått på vedlagte kart er spesielt krevende og husstander i disse områdene må forvente at anleggsarbeidet går inn på egen tomt.

Tunledere vil ta ansvar for å flytte eller fjerne gjerder, busker, hekker, kantstein og belegningsstein rundt tunarealer samt tømme og flytte strøsandkasser. Hvert tun får en steinklype tilgjengelig som kan benyttes til å flytte kantstein, steinheller osv

I tun 5 vil frittstående boder rives og oppføres på nytt etter prosjektet. Det blir tilrettelagt for midlertidig lagringsmulighet for de som er berørt.

Grendehuset leies av BN Entrepenør som pauserom og mannskapsbrakke mandag – fredag 07-15 fra mandag 12 august til arbeidet er ferdig.

INFORMASJONSFLYT

Styret vil ha jevnlige byggemøter med entreprenør underveis i prosjektet og vil kommunisere ytterligere informasjon fortløpende på våre hjemmesider.

Vedlagt finner du referat fra informasjonsmøte avholdt med prosjektleder fra TOBB og representanter fra BN Entreprenør, avholdt tirsdag 13.08.19.

Under ligger kart over de ulike fasene prosjektet vil pågå i. Fremdriftsplanen vil oppdateres kontinuerlig under arbeidet så godt det lar seg gjøre.

mvh Styret