Protokoll generalforsamling 2019

Protokoll

Ordinær generalforsamling i Kroppanmarka Grendelag BA torsdag 23.05.2019 kl. 18:00 – Kroppanmarka 189.

1. KonstitueringVedtak:

Møteleder: Halvor Holder
Sekretær: Elling Lorentsen
Eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder: Janne Kulbrandstad Antall oppmøtte med stemmerett: 34
Antall fullmakter: 3
Totalt: 37
Bemerkninger til innkallingen: Innkalling ble godkjent
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Antall oppmøtte med stemmerett: 34
Antall fullmakter: 3
Totalt: 37
Bemerkninger til innkallingen: Innkalling ble godkjent
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

2. Årsoppgjør for 2018 Vedtak:

Regnskapet ble godkjent.
Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

3. Styrets årsmelding for 2018 Vedtak:

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 1/12

4. Godtgjørelse til styret for perioden 2018-19

21 for / 12 mot

Vedtak:

Styrehonorar for perioden 2018-2019 ble fastsatt til kr: 232 368 21 for 12 mot

page2image3691440

Styret foreslår en videreføring av samme nivå som forrige periode med en justering på 3 %

page2image1653568

tilsvarende konsumprisindeksen. Totalt styrehonorar for perioden blir da 232 368,-

5. Saker fra styret

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 2/12

5.1 Utleie av fellesarealer

Alle medlemmer i KMGL har bruksrett til bod utenfor bolig. Disse er i noen tilfeller plassert på egen tomt og i andre tilfeller plassert på eiendommen til KMGL. Det finnes i tillegg fellesboder i KMGL som ikke benyttes til felles formål men er eksklusivt brukt av privatpersoner.

Grendehuset har en kjeller som ikke benyttes til allmennyttige formål. Dette arealet kan potensielt innredes med boder og leies ut til medlemmer i Kroppanmarka.

Styret ber om aksept fra generalforsamlingen til å:
– formalisere utleie av fellesboder som benyttes av privatpersoner
– utrede lønnsomheten i å leie ut boder i grendehusets kjeller og eventuelt iverksette

slik utleie

Vedtak:

Styret trekker forslaget, og vil sjekke forhold mot opprinnelig etablering og bruk av boder, og komme tilbake med forslag til løsning på et senere tidspunkt.

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 3/12

5.2 Salg eller fortsatt utleie av ekstra parkeringsplasser

Kroppanmarka Grendelag BA har 188 boenheter og eier 190 innendørs parkeringsplasser. Parkeringsplassene befinner seg i bygninger eiet av KMGL og hver husstand har bruksrett til en parkeringsplass.
Det ble opprinnelig bygget garasjeanlegg med 188 parkeringsplasser men to av disse er for smale for vanlige personbiler. Det ble derfor bygget en dobbeltgarasje i tillegg for å tilby tilfredsstillende parkering for alle boenheter.

De to overskytende parkeringsplassene som ikke kan brukes til ordinær bilstørrelse leies for tiden ut til medlemmer i KMGL som har liten nr 2 bil.
Styret foreslår å utrede om det er økonomisk fordelaktig for KMGL å selge bruksretten til disse parkeringsplassene, eventuelt å øke betalingsvilligheten ved å installere ladere på disse plassene og ber om generalforsamlingens aksept for å vurdere dette og eventuelt iverksette tiltak.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forvalte de to parkeringsplassene som er i garasje 2 på en økonomisk fordelaktig måte for KMGL.

17 for / 13 mot

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 4/12

5.3 Seksjonering

Ved behov for ekstern finansiering påvirkes utfall og betingelser av sikkerhetene KMGL kan stille, for tiden begrenset til verdien av grendehuset.
Det er hevet over enhver tvil at KMGL er den reelle eier av garasjene, men vi er forhindret fra å stille disse som pant fordi de ikke er seksjonert i anleggseiendom med eget matrikkelnummer eiet av KMGL.

Ansvar for vedlikehold og forsikring av tilkomstarealer og boder under sameiene i tun 3 og tun 5 er utydelig, også på grunn av manglende seksjonering.
Styret ber om aksept fra generalforsamlingen for å iverksette dialog med de berørte sameiene, gjennomføre seksjonering, offentliggjøre bruksrett og andre nødvendige tiltak.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret mandat til å fradele garasjene med tilkomstareal til anleggseiendom, og ta ansvar for forsikring og vedlikehold.

26 for / 4 mot

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 5/12

5.4 Parkeringsregler

Pga endring i regelverket var KMGL forhindret fra å håndheve parkeringsreglene i en periode. Området er nå omskiltet og Trondheim Parkering kan på vegne av KMGL gjennomføre kontroller og utstede forelegg ved behov.

Dagens privatrettslige løsning som ikke er «forbeholdt spesiell gruppe» forutsetter etablering av HC parkeringsplasser samt parkeringsplasser med elbilladere på våre gjesteparkeringer. Dagens løsning kan altså ikke videreføres.

KMGL har dessverre ikke tilfredsstillende antall parkeringsplasser. Sum av innendørs parkeringsplasser og utendørs gjesteparkering gir en kapasitet på ca 1,2 parkeringsplass pr husstand.

For å unngå store investeringer på våre gjesteparkeringer samt for å motivere til bruk av innendørs parkeringsplasser foreslår styret at KMGL innfører SmartOblat parkering, en løsning med elektroniske oblater som kontrolleres av kamerabiler.

SmartOblat parkering forutsetter skilting for «spesiell gruppe» og praktiseres slik at alle medlemmer må registrere sine kjøretøyer i systemet. Husholdninger med 2 biler kan parkere en bil utendørs og registrere et spesifisert antall besøkende for 24 timer om gangen.

Styrets innstilling: Forslaget godkjennesVedtak:

Generalforsamlingen gir styret fukkmakt til å etablere en ny parkeringsordning ved bruk av Smartoblat. Styret vil utarbeide nærmere regler for best mulig utnyttelse av parkeringsarealet ute.

27 for / 2 mot

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 6/12

5.5 Endring av husordensregler

Ordensreglene er i perioden gjennomgått av advokat. Konklusjonen er at gjeldende ordensregler i noen detaljer forsøker å regulere forhold der KMGL ikke har reell myndighet. Styret foreslår derfor å fjerne punktene det gjelder. Se vedlegg i innkallingen.

Vedtak:

Styrets forslag godkjennes. 35 for

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 7/12

6.

Saker fra medlemmene

5.6 Endring av vedtekter

Styret har fått omfattende juridisk rådgivning ifbm etablering av ladere for elbiler og lignende og herunder blitt anbefalt å foreslå vedtektsendring som kommuniserer rammene for denne bruken. Styret foreslår derfor vedtektsendring med ny §12 (se vedlegg i innkallingen).

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner vedtekstendring med en ny § 12. 25 for

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 8/12

6.1 Leie av grendehuset

Sak fra Bjørnar Aarstein.

Forslag til vedtak: Forslaget godkjennes

Styrets innstilling: Det er ikke utsikter til å gjøre grendehuset bærekraftig økonomisk og praktisk talt all utleie skjer i helger. Styret er derfor enig i at det er hensiktsmessig å revurdere dagens priser for utleie på hverdager for medlemmer. Alt 1 Pris opprettholdes som i dag Alt 2 Pris reduseres Alt 3 Pris fjernes / tjenesten blir gratis Dagens priser for leie av grendehuset av medlemmer Mandag – Torsdag 500,- Fredag – Søndag 1.000,- Styret har i lengre tid arbeidet med helt nye hjemmesider der blant annet reservasjon av grendehuset er en ny funksjon. Styret er enig i at medlemmer skal ha fortrinnsrett til bruk av grendehuset i Mai når det arrangeres konfirmasjoner samt at man i denne perioden bare kan reservere et døgn for at så mange medlemmer som mulig skal kunne benytte grendehuset.

Vedtak:

Generalforsamling støtter forslaget fra styret om å revurdere pris på leie av Grendahuset, og at det er gratis for medlemmer å leie mandag – torsdag, og at prisen for fredag til søndag opprettholdes på kr 1 000 pr. døgn.

29 for

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 9/12

6.2 Garasjeportene

Sak fra Mari Kosberg (se vedlegg).

Styrets innstilling: Periodevis åpen port reduserer slitasje og utgifter. Portene er åpne i periodene med størst trafikk og flest potensielle vitner. Det er også enkelt å komme seg inn i garasjene ved å smette inn ved vanlig inn/utpassering med bil. Forsikringer med betingelse for låst garasje er gyldige selv om garasjene periodevis står åpen.

Forslag til vedtak: Forslaget avvises.Vedtak:

Forslagsstiller trakk forslaget.

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 10/12

7. Valg

Styreleder for 2 år, ved særskilt valg 3 styremedlemmer for 2 år

Valgkomite for 1 år

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder for 2 år:
3 styremedlemmer for 2 år:

Vedtak:

på valg: Halvor Holder

på valg: Yngve Erlandsen Thrine Merethe Broch Rune Bergvin (flytter)

på valg: Kine Bjerkan Wenche Fredagsvik

Halvor Holder, nr. 171

Tor Georg Mediaa, nr. 203 Reidar Asbjørn Aarhaug, nr. 72 Mari Kosberg Bårdseng, nr. 28 Jacob Høyen, nr. 38
Thrine Merethe Broch, nr. 91

Valgt som styreleder for 2 år ble: Halvor Holder (26 for)

Valgt som styremedlem for 2 år ble:

Tor Georg Mediaa, nr 203
Mari Kosberg Bårdseng, nr 28 (28 for) Jacob Høyen, nr 38 (22 for)

Valgt som valgkomite for 1 år ble:

Kine Bjerkan Wenche Fredagsvik

8.Budsjett 2019
Budsjett for 2019 ble godkjent.
Grendalagsavgiften økes fra 01.07.2019 med kr 90 i kvartalet, og blir på kr 3090.

Møtet hevet kl. 2105

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 11/12

————————- ————————-

Protokoll fra generalforsamling 2019 – Kroppanmarka Grendelag BA.

Side 12/12